Regulamin

§ 1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wybitny Polak” przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, z siedzibą w Warszawie. Fundacji przysługuje prawo zaproszenia do współpracy innych organizacji. 
 3. Głównym celem Konkursu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami Polski. 

§ 2
Warunki konkursu

 1. Konkurs może być przeprowadzany w następujących kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość, „Młody Polak”. W kategorii:
  • BIZNES - kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczące sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.
  • KULTURA - kandydatami mogą być osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze, reżyserzy, aktorzy, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury.
  • NAUKA - kandydatami mogą być osoby o niekwestionowanym dorobku, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną głównie w placówkach funkcjonujących poza granicami Polski.
  • OSOBOWOŚĆ - kandydatami mogą być osoby o wybitnym autorytecie, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym (w tym działalność charytatywna),
  • MŁODY POLAK – kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, które odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności. 
 2.  Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali legalnie poza terytorium RP i prowadzący udokumentowaną działalność. Kandydat może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: regionalnym/krajowym i ogólnoświatowym.
 4. Na etapie regionalnym/krajowym za organizację Konkursu tj. przyjmowanie zgłoszeń, selekcję i wstępną ocenę formalną kandydatów w poszczególnych kategoriach są odpowiedzialne Komitety Organizacyjne, powoływane przez organizacje, które podpisały z Fundacją porozumienie. 
 5. Przy realizacji Konkursu Komitety Organizacyjne w miarę istniejących możliwości są zobowiązane do współpracy z właściwymi miejscowo placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej (ambasadami lub konsulatami), które mogą udostępnić na potrzeby Konkursu swoje adresy i pomieszczenia. 
 6. Komitety Organizacyjne przy ewentualnej współpracy z działającymi w danym kraju organizacjami polonijnymi, placówkami dyplomatycznymi i Fundacją wyłaniają komisję ekspertów (kapitułę), która dokonuje oceny i wyboru Laureatów etapu regionalnego/ krajowego. Komisja Ekspertów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, którzy zwołują posiedzenia Komisji i kierują jej pracami.
 7. Wręczanie nagród na etapie regionalnym/krajowym odbywać się będzie w miejscu i czasie uzgodnionym z Komitetem Organizacyjnym.
 8. Ostatecznego wyboru laureata etapu światowego Konkursu „Wybitny Polak” za granicą dokonuje Kapituła Konkursu „Teraz Polska” spośród otrzymanych rekomendacji oraz spośród Laureatów etapów regionalnych/krajowych. 
 9. Nagrodą dla Laureatów będzie tytuł „Wybitnego Polaka”, statuetka i pamiątkowy dyplom. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali „Teraz Polska”.
 10. Decyzje o wyborze Laureatów Konkursu są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu ani odwołaniu.

§ 3
Zgłaszanie kandydatów do Konkursu

 1. Zgłoszeń kandydatur na etapie regionalnym/krajowym dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne funkcjonujące na terenie danego kraju.
 2. Każde zgłoszenie (wzór formularza - zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) powinno zawierać, życiorys kandydata z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących go do nagrody. 
 3. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz składa osobisty podpis w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Komplet dokumentów tj.:
  • formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
  • życiorys z uzasadnieniem zgłoszenia
  • zgoda kandydata na udział w konkursie (zał. nr 2),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych (zał. nr 3), powinien zostać dostarczony lub przesyłany w terminie do 14 lutego danego roku na adres wskazany przez Komitet Organizacyjny, który następnie po ocenie formalnej zgłoszeń przekazuje dokumentację Komisji Ekspertów.
 5. Komisji Ekspertów przysługuje prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach. Ponadto Komisja ma prawo odrzucić niekompletny wniosek lub wniosek, który został złożony z naruszeniem prawa lub postanowień niniejszego regulaminu
 6. Komisja Ekspertów podejmuje decyzje w sprawie wyboru laureatów w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania na podstawie zwykłej większości głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych na kandydata decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 4
Terminy

 1. Rozpoczęcie Konkursu zostaje każdorazowo ogłoszone przez Komitety Organizacyjne.
 2. Komitety Organizacyjne, w porozumieniu z Fundacją, zobowiązane są do ustalenia harmonogramu przebiegu danej edycji konkursu, 
 3. Komisje Ekspertów są zobowiązane do zakończenia wszystkich ocen oraz wyboru Laureatów lub rekomendacji do nagrody na szczeblu krajowym najpóźniej do końca marca danego roku. Następnie listy Laureatów, wraz z dokumentacją dotyczącą każdego z nich są niezwłocznie przekazywane przez Komitety Organizacyjne do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. 

§ 5
Wręczenie nagród

 1. Wręczanie nagród na etapie regionalnym/krajowym odbywać się będzie przy okazji tradycyjnych uroczystości organizowanych w danym rejonie.
 2. O miejscu i czasie uroczystości decyduje Komitet Organizacyjny, w porozumieniu ze Środowiskami Polonijnymi i Konsulatami.
 3. Dyplomy i nagrody dla Laureatów przygotowuje i przesyła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
 4. Wręczenia dyplomów i nagród dokonuje przedstawiciel Fundacji Polskiego Godła wraz z przedstawicielem Ambasady (Konsulatu RP) i Komitetu Organizacyjnego. W uroczystościach tych uczestniczyć mogą również przedstawiciele wysocy rangą przedstawiciele MSZ, Senatu, Kancelarii Prezydenta i Premiera.
 5. Wybór Laureatów światowej edycji odbędzie się podczas posiedzenia Kapituły „Teraz Polska”.
 6. Ogłoszenie zwycięzców światowej edycji konkursu „Wybitny Polak” odbywać się będzie, podczas uroczystej Gali „Teraz Polska”.
 7. Organizator nie jest zobowiązany do pokrywania żadnych kosztów związanych z przyjazdem laureatów na Galę.


Pobierz regulamin konkursu (PDF)

Pobierz załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Pobierz załącznik 2 - Zgoda na udział w konkursie

Pobierz załącznik 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90